LISTY Z AFRYKI

Resumen del Libro:


libro LISTY Z AFRYKI

W 1890 r. 40-letni wówczas Henryk Sienkiewicz wyruszy? w podró? do Afryki. By?a to wyprawa my?liwska na po?udnie Czarnego L?du. Pisarz zapowiedzia? cykl korespondencji z podró?y. Wiadomo?? ta spotka?a si? z wielkim zainteresowaniem czytelników.Sienkiewicz wyruszy? z Neapolu 25 grudnia 1890 r. Zaopatrzony by? w liczne listy polecaj?ce, m.in. od lorda Roberta Arthura Salisbury’ego, wybitnego polityka angielskiego, kardyna?a Lavigerie, prymasa Afryki, i Arthura Silva White’a, szkockiego podró?nika i geografa. Trzonem wyprawy mia?a by? miesi?czna wycieczka my?liwska w g??b l?du. Punkt wyj?cia by? Zanzibar.Tom „Listów z Afryki” obejmuje dwadzie?cia trzy szkice. Tylko dwa z nich powsta?y w czasie samej podró?y. Reszt? spisa? autor po powrocie po kraju. S? to wi?c raczej wspomnienia ni? listy z Afryki. Wyprawa do Afryki mia?a by? dla pisarza chwilow? ucieczk? od dr?cz?cych go problemów obrzyd?ej codzienno?ci. Tymczasem – jak czytamy na kartach wspomnie? afryka?skich – pisarzowi towarzyszy?a stale nostalgia oraz przygn?bienie zwi?zane z oddaleniem si? od rodziny.

Autores del Libro:

  • HENRYK SIENKIEWICZ

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles

Bajar Libro
Descargar Libro PDF EPUB