PAN TADEUSZ

Resumen del Libro:


libro PAN TADEUSZ

Epopeja narodowa z elementami gaw?dy szlacheckiej, powsta?a w latach 1832–1834 w Pary?u. Sk?ada si? z dwunastu ksi?g pisanych wierszem.Jest 1811 r. Do rodzinnego dworku w Soplicowie wraca po zako?czeniu nauk dwudziestoletni Tadeusz Soplica. Gospodarzem Soplicowa jest stryj i opiekun m?odzie?ca, S?dzia Soplica. Wydaje si?, ?e dwór jest pusty. Jego mieszka?cy wybrali si? do pobliskiego lasu. Zwiedzaj?c stare zakamarki, Tadeusz trafia do swego pokoju dziecinnego. Zastaje w nim Zosi?, córk? Ewy Horeszkówny. Pi?kna dziewczyna porusza wyobra?ni? m?odzie?ca. Wieczorem, podczas kolacji wydanej na Zamku, o który si? toczy spór pomi?dzy ziemia?sk? rodzin? Sopliców a Hrabi?, ostatnim potomkiem Horeszków, Tadeusz spotyka uwodzicielsk? Telimen?. Nawi?zuje z ni? romans...Adam Mickiewicz nigdy nie nazwa? „Pana Tadeusza” eposem lub epopej?. Nie okre?lili go te? w ten sposób pierwsi czytelnicy utworu. Wyra?ali nawet swoje niezadowolenie z powodu niewielkiej ilo?ci podnios?ego tonu w utworze. Uwa?ano, ?e zawiera za du?o tre?ci rubasznych. Zauwa?ono tak?e, ?e nie pojawia si? w utworze ?adna wielka posta? historyczna (pojawienie si? takiej osoby mia?o by? zgodne z kanonami eposu). Status arcydzie?a literatury polskiej oraz eposu narodowego „Pan Tadeusz” uzyska? po 1863 r.

Autores del Libro:

  • ADAM MICKIEWICZ

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles

Bajar Libro
Descargar Libro PDF EPUB

Recomendado para tí...: